Skip to content

2.3.1. 构成(Structure of a syllable)

英文的词汇由至少一个音节构成。英文中出现频率最高的几个词,a/an, the, of, to, for... 等等都是单音节词汇。有的词汇可能很长,由很多音节构成。在英文词典中能找到的最长词汇总计由 19 个音节,45 个字母构成:

Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

ˌnumənəʊˌəltrəˌmaɪkrəˌskɑpɪkˌsɪləkəʊvɑlˌkeɪnəʊˌkəʊniˈəʊsəs

一个音节中,有且只有一个元音(被称为 nucleus),也是该音节的韵(rhyme)。音节以元音为核心,前后可有多达三个辅音构成的组合。

In a syllable, there is only one vowel, known as the nucleus, which forms the rhyme of the syllable. This vowel is at the core of the syllable, and it can be surrounded by up to three consonants.

英文的音节构成大抵上有以下几种形式(其中,c 代表辅音,v 代表元音):

 • v - awe ɑː
 • vc - add æd
 • vcc - east iːst
 • vccc - axed ækst
 • cv - the ðə
 • cvc - dog dɑːɡ
 • cvcc - task tæsk
 • cvccc - text tekst
 • ccv - flee fliː
 • ccvc - speed spiːd
 • ccvcc - thrust θrʌst
 • ccvccc - flexed flekst
 • cccv - spray spreɪ
 • cccvc - spring sprɪŋ
 • cccvcc - splashed splæʃt
 • cccvccc - scrounged skraʊndʒd